phone 09:00 - 17:00 (Openingstijden)

Algemene voorwaarden Rijbewijskeuring Officieel B.V.

 

 1. Rijbewijskeuring Officieel B.V.: Rijbewijskeuring Officieel, gevestigd te ‘s-Gravenhage onder KvK nr. 86350439.
 2. Klant: degene met wie Rijbewijskeuring Officieel een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Rijbewijskeuring Officieel en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van medische- en rijbewijskeuringen, waarbij Rijbewijskeuring Officieel als bemiddelaar optrad.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Persoonsgegevens, die bescherming genieten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zullen door Rijbewijskeuring Officieel zorgvuldig en conform de geldende normen gebruikt worden. Dit wil zeggen dat deze gegevens alleen gebruikt worden voor het maken van een afspraak voor de keuring en de uitvoering daarvan en om bezoekers van de website en voormalige cliënten op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen, aanbiedingen of producten door middel van een mailing via het door hen opgegeven e-mailadres.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Rijbewijskeuring Officieel hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Rijbewijskeuring Officieel hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Rijbewijskeuring Officieel te allen tijde wijzigen. 
 3. Rijbewijskeuring Officieel heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Rijbewijskeuring Officieel prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 5. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Rijbewijskeuring Officieel op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Rijbewijskeuring Officieel betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Rijbewijskeuring Officieel de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 3. Rijbewijskeuring Officieel behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Afspraken Annuleren en Verzetten

 1. Rijbewijskeuring Officieel mag te allen tijde in overleg met de cliënt een afspraak verzetten, ook zonder gegronde reden, mits de cliënt hier minstens 24 uur van tevoren op de hoogte van is gesteld. In het geval dat een afspraak niet heeft kunnen plaatsvinden door een overmachtssituatie (zie voor vormen van overmacht artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden), is Rijbewijskeuring Officieel nimmer een schadevergoeding verschuldigd aan de cliënt.
 2. Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos en zonder opgaaf van reden geannuleerd of verzet worden door de cliënt.
 3. Mocht de klant betaald hebben en dan de afspraak tijdig annuleren, dan moet hij/zij zelf voor de terugbetaling vragen en achteraan gaan. Mocht de klant een nieuw afspraak maken dan hoeft hij/zij niet meer te betalen.
 4. Indien de afspraak niet of tijdig 48 uur van tevoren is geannuleerd of verzet (No show), is Rijbewijskeuring Officieel gerechtigd om de vrijgevallen tijd voor 100% van het bedrag van de voorgenomen keuring bij de cliënt in rekening te brengen.

 Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Rijbewijskeuring Officieel gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Rijbewijskeuring Officieel. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Rijbewijskeuring Officieel zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Rijbewijskeuring Officieel op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Rijbewijskeuring Officieel, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Rijbewijskeuring Officieel te betalen. 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@rijbewijskeuringofficieel.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Rijbewijskeuring Officieel, www.rijbewijskeuringofficieel.nl, kan worden gedownload.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Rijbewijskeuring Officieel te verrekenen met een vordering op Rijbewijskeuring Officieel. 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Rijbewijskeuring Officieel die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Rijbewijskeuring Officieel de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Rijbewijskeuring Officieel enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Rijbewijskeuring Officieel voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Rijbewijskeuring Officieel heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Rijbewijskeuring Officieel tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Rijbewijskeuring Officieel tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Rijbewijskeuring Officieel.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Rijbewijskeuring Officieel de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Rijbewijskeuring Officieel redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Rijbewijskeuring Officieel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Rijbewijskeuring Officieel geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door Rijbewijskeuring Officieel geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Rijbewijskeuring Officieel daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Rijbewijskeuring Officieel uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Rijbewijskeuring Officieel in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Rijbewijskeuring Officieel gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Rijbewijskeuring Officieel, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Rijbewijskeuring Officieel en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Zorg Algemeen. 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Rijbewijskeuring Officieel.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Rijbewijskeuring Officieel ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Rijbewijskeuring Officieel een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Rijbewijskeuring Officieel verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Rijbewijskeuring Officieel

 1. Rijbewijskeuring Officieel bemiddelt tussen de cliënt en keuringsarts en zij is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de afhandeling, wijziging, annulering en uitvoering ervan als er sprake is van tekortkoming door de keuringsarts in de nakoming van zijn verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.
 2. Rijbewijskeuring Officieel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 3. Indien Rijbewijskeuring Officieel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Rijbewijskeuring Officieel vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Rijbewijskeuring Officieel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Rijbewijskeuring Officieel niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Rijbewijskeuring Officieel in verzuim is. 
 3. Rijbewijskeuring Officieel heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Rijbewijskeuring Officieel kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Rijbewijskeuring Officieel in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Rijbewijskeuring Officieel kan worden toegerekend in een van de wil van Rijbewijskeuring Officieel onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Rijbewijskeuring Officieel kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Rijbewijskeuring Officieel 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Rijbewijskeuring Officieel er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Rijbewijskeuring Officieel is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Rijbewijskeuring Officieel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Rijbewijskeuring Officieel zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Rijbewijskeuring Officieel. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Rijbewijskeuring Officieel bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rijbewijskeuring Officieel is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 01 juli 2022.